Centrum Progres
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki

tel / fax (44) 714 67 90
tel. kom. 693 166 450
sekretariat@progres.atm.pl

Przemocą w rodzinie nazywamy każde intencjonalne (celowe, zamierzone, nieprzypadkowe), wykorzystujące przewagę sił działanie, naruszające prawa i dobra osobiste jednostki, a powodujące cierpienie i szkody drugiej osoby (w tym przypadku współmałżonka, partnera, dziecka, współlokatora, członków rodziny).

Cechy przemocy domowej:

INTENCJONALNOŚĆ
– zamierzone działanie, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie osoby doznającej przemocy w rodzinie;
NIERÓWNOWAGA SIŁ – zdecydowane przewaga jednej ze stron w relacji (fizyczna również, ale przede wszystkim psychiczna);
POWODOWANIE CIERPIENIA I BÓLU – narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. Doświadczanie cierpienia i bólu powoduje, że ofiara traci zdolnośc do samoobrony;
NARUSZANIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH – sprawca wykorzystując przewagę sił narusza podstawowe prawa (np. do stanowienia o sobie, nietykalności cielesnej, godności itp.)

Repertuar zachowań przemocowych:

Przemoc psychiczna:
Przemoc fizyczna:
Przemoc seksualna:
Przemoc ekonomiczna:

Cykl przemocy

FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA – zwykle trwa najdłużej; jest to faza, gdy do incydentów przemocy prawie wcale nie dochodzi lub są to zachowania nacechowana małą szkodliwością (np. tylko krytyczne uwagi). Jest to okres, gdy w sprawcy kumuluje się napięcie. Niejako „zbiera” on w sobie wszelkie trudne sytuacje, emocje, jakie przeżywa, a z którymi nie może sobie dać rady.

FAZA OSTYCH INCYDENTÓW PRZEMOCY (WYBUCHU) – faza trwająca najkrócej; jest to czas gdy dochodzi do gwałtownego wybuchu wszelkich uczuć, najczęściej sprawca wtedy jest najbardziej agresywny, a ofiara wzywa policję na interwencję. Zdarza się, że kobiety będące w związku ze sprawcą już długi okres czasu, znają go tak dobrze, że są w stanie przewidzieć, kiedy ta faza się zbliża, czasami nawet niejako ją prowokują, by mieć za sobą. Wiedzą bowiem, że po niej nastąpi:

FAZA MIESIĄCA MIODOWEGO – faza trwająca z różnym natężeniem w zależności od tego co akurat przeżywa sprawca, jak długo trwa sama przemoc itp. Jest to faza, w której (po rozładowaniu) sprawca czuje się bardzo dobrze i to samo okazuje swoim bliskim – jest czuły, kochający, troszczy się o bliskich, pomaga w domu, kupuje prezenty.

Po niej następuje powrót do fazy narastania napięcia i cykl rozpoczyna się na nowo.

© 2012 Progres